Algemene voorwaarden


Ik ben:  Anky De Frangh,  met maatschappelijke zetel te Van Steenlandstraat 88 2140 Borgerhout, en ondernemingsnummer 0820.249.717. Je kan me bereiken via het e-mailadres:[email protected] of [email protected]

 


Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.     Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van mij, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail. 

2.     Dienst: de diensten die ik, Anky De Frangh, lever.

3.     Dienstverlener: ik, Anky De Frangh.

4.     Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 

5.     Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij abonnementen, bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst. 

6.     Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 

7.     Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en ik, als Dienstverlener.

8.     Producten: de producten die ik, Anky De Frangh, lever.

9.     Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 

10.  Website: https://www.verbindendopvoeden.be/

11.  Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze Algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online programma’s, workshops, trajecten, memberships, overeenkomsten, Diensten en Producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen als Klant. 

2.2. Deze Algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. De Dienstverlener biedt, als klinisch psychologe, de volgende Diensten/Producten aan:

-       Online trainingen (op eigen tempo en live),

-       Webinars,

-       Vormingen,

-       Workshops,

-       Live trainingen,

-       1-op-1-gesprekken,

-       Gezinsgesprekken.

 

3.2. De Dienstverlener doet een algemeen Aanbod via de Website. Het concrete Aanbod wordt doorgaans eveneens meteen online gedaan, maar dit kan ook door middel van een offerte die via mail verstuurd wordt (dit is meer bepaald het geval ingeval van een workshop op maat voor een organisatie). De prijzen worden vermeld op de website (en voor online producten eveneens op het online platform), uitgedrukt in euro en inclusief BTW.

De vermelde prijs in het Aanbod geldt voor de Dienst of het Product exclusief extra Producten of Diensten die kunnen worden bijbesteld (doorgaans zijn deze aan te vinken tijdens het bestelproces, maar is dit ook nadien nog mogelijk). Voorbeelden van bij te bestellen Diensten/Producten kunnen zijn:

-          een afgedrukt exemplaar van het werkboek

-          een omschakeling naar “levenslange toegang” tot de trainingen, ingeval initieel voor bepaalde duur was gekozen

-          extra dienstverlening/materiaal binnen bepaalde workshops.

3.3. Tenzij anders overeengekomen (zoals door een andere vermelding door de Dienstverlener in de mail met offerte), verliest een Aanbod via offerte haar geldigheid op de 14de dag na datum van verzending door de Dienstverlener. Het Aanbod via offerte dient te worden aanvaard via schriftelijke bevestiging op mail. Het Aanbod wordt evenwel ook als aanvaard beschouwd als dit kon worden afgeleid, zoals bijvoorbeeld wanneer de Klant ervoor opteert een traject te starten.

3.4. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant het hebt aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende Aanbod. 

3.5. De Dienstverlener kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijs kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

3.6. Bij aanvaarding van het Aanbod voor de levering van een Dienst of Product gaat de Klant ermee akkoord dat de Overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen, en doet hierbij afstand van het herroepingsrecht. Voor de Klant ontstaat vanaf dat moment de verplichting tot betaling van de volledige som.

3.7. Diensten of Producten die via de Website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de Website te worden betaald. Voor Diensten of Producten die niet via de Website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. 


Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst en verantwoordelijkheden Klant 


4.1. Algemeen

4.1.1. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Klant. De Klant is geheel zelf verantwoordelijk voor eigen acties of resultaten, tijdens en na de trajecten of begeleidingen.

De trainingen aangeboden door de Dienstverlener zijn louter bedoeld als hulpmiddel bij het bevorderen van de persoonlijke groei van de deelnemers. De online trajecten zijn GEENSZINS bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen. Zij zijn bovendien niet gecreëerd met het oog op de specifieke behoeften van de Klant.

De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen.

4.1.2. Indien de Dienstverlener om informatie verzoekt voor het uitvoeren van de Dienst, staat de Klant in voor de tijdige bezorging, de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.  

Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

4.1.3. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt. 


4.2. Online cursussen/content

4.2.1. Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.

4.2.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

4.2.5. Na het einde van een online training, blijft de inhoud – naargelang de keuze van de Dienstverlener – beschikbaar gedurende het resterende gedeelte van de vooropgestelde termijn gerekend vanaf de start, dan wel ‘levenslang’ (zolang de Dienstverlener, de online training en het online platform blijven bestaan; indien de Dienstverlener er dan voor kiest de online training niet langer aan te bieden, zal de Klant hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht en zal deze een termijn van 6 maanden krijgen om het materiaal te downloaden en nog eventuele vragen over de inhoud te stellen).

4.2.6. De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener. 


4.3. Fysieke workshops/content

4.3.1. De Klant gaat ook in de situatie van fysieke workshops vertrouwelijk om met de gegevens en dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de workshops dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener. Aldus mogen sessies dus ook niet worden opgenomen of gedeeld.

4.3.2. Wanneer een workshop vol zit, kan het zijn dat een inschrijving niet meer wordt aanvaard of na bevestiging nog wordt afgewezen.


Artikel 5 – Vergoeding

5.1. Algemeen

5.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst of het gekozen Product. De prijzen staan steeds vermeld op de Website van de Dienstverlener, en/of in de offerte.

5.1.2. De vermelde tarieven zijn in euro  inclusief BTW. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van bij te bestellen Producten/Diensten.


5.2. Facturatie en betaling

5.2.1. Wanneer de bestelling door de Klant onmiddellijk online dient te worden betaald, wordt pas toegang gegeven tot het materiaal na succesvolle betaling, doch reeds vanaf de eerste betaling wanneer er gekozen werd voor betaling in termijnen.

Ingeval van workshops op maar zal de Dienstverlener een factuur opmaken na afloop van de Dienst. Deze is te betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum.

5.2.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, zal de Dienstverlener u een eerste herinnering sturen.

Vanaf de tweede herinnering is over het openstaande factuurbedrag – zonder voorafgaande ingebrekestelling - een verwijlintrest verschuldigd van 10% op het factuurbedrag (per jaar) evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 150,00 euro, tenzij een grotere schade door Anky De Frangh aangetoond wordt. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.   


Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst


6.1. Trajecten

Een aangekocht traject kent een looptijd zoals vermeld bij de aankoop. De duurtijd is steeds afhankelijk van het gekozen traject. Indien een Klant een lopende Overeenkomst wenst te annuleren, zal deze de Dienstverlener moeten vergoeden voor de reeds geleverde prestaties, gederfde winst, en eventuele schade conform artikel 1794 BW. De Dienstverlener bepaalt discretionair op welk bedrag dit neerkomt. De vergoedingen a ratio voor de reeds uitgevoerde fasen zullen in ieder geval verschuldigd zijn.

6.1.1. Op zichzelf staande individuele gesprekken

Een Overeenkomst voor een individueel gesprek kan nadat de sessie is vastgelegd tot 24u op voorhand kosteloos geannuleerd worden. Indien er minden dan 24u op voorhand wordt geannuleerd wordt er  50% van de totaalprijs aangerekend. Bij een no show zal in ieder geval het volledige bedrag worden aangerekend. Ook vanaf de sessie is uitgevoerd, is het volledige bedrag verschuldigd.

6.1.2. Op zichzelf staande groepstrainingen/workshops

Live (online of fysieke) Groepstrainingen zijn tot 24 uur voor de start kosteloos annuleerbaar, daarna slechts met terugbetaling van 50% van het totaalbedrag. Zodra de training begonnen is, is annuleren niet meer mogelijk: het volledige bedrag zal verschuldigd zijn. De Klant kan er ook voor kiezen om een andere persoon in zijn/haar plaats te laten komen ingeval van verhindering; in dat geval wordt verwacht dat de terugbetaling onderling geregeld wordt.


6.2. Wijziging door Dienstverlener

6.2.1. De Dienstverlener is gerechtigd de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet.

De Dienstverlener zal ingeval van zo’n niet-nakoming wel eerst een ingebrekestelling sturen, waarna de Klant 7 dagen krijgt om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.

6.2.2. De Dienstverlener kan een live Dienst te allen tijde zelf annuleren ingeval van ziekte of andere overmacht, ingeval er onvoldoende inschrijvingen zijn om de workshop te laten doorgaan,… Zij is hiervoor geen enkele vorm van schadevergoeding verschuldigd. Het inschrijvingsgeld wordt in dat geval integraal terugbetaald.

De Dienstverlener kan ingeval van overmacht de locatie of tijd van een live Dienst wijzigen. Zij is hiervoor geen enkele vorm van schadevergoeding verschuldigd. Indien de Klant niet kan deelnemen op de nieuwe locatie of tijd wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.


6.3. Algemeen

6.3.1. Opzegging of beëindiging gebeurt schriftelijk.

 

Artikel 7 – Levering

7.1. De Diensten worden geleverd door online toegang te verlenen, of door de fysieke uitvoering. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van de leveringsinformatie door de Klant (bv. adres).

7.2. Tot online Diensten wordt - afhankelijk van het type dienst - onmiddellijk na betaling toegang verleend, ofwel wordt er met content dripping gewerkt (waarbij de inhoud druppelsgewijs wordt vrijgegeven).

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor eventuele uitloop van de levertermijnen, zoals ziekte of overmacht waardoor de Dienst fysiek moet worden uitgesteld.


Artikel 8 – Betwistingen 

8.1. De Klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde Diensten of Producten van de Dienstverlener binnen de 7 dagen na de levering via e-mail kenbaar maken aan de Dienstverlener. Klachten hierna worden niet meer in rekening genomen.

De Klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid, via de volgende link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl


Artikel 9 – Aansprakelijkheid


9.1.
Algemeen

9.1.1. De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat de Dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting. 

9.1.2. De Dienstverlener heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze Overeenkomst. De Dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

9.1.3. De Klant is geheel aansprakelijk voor eventuele materiële schade aan de goederen van de Dienstverlener.


9.2. Overmacht

9.2.1. De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Dienstverlener alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

9.2.2. De Klant is evenmin aansprakelijk wanneer deze niet op een afspraak kan zijn wegens aangetoonde overmacht. Het gaat om zaken die absoluut oncontroleerbaar zijn, zoals stroompanne of ongeval.


9.3. Relaties met derden 

9.3.1. Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.


9.4. Contractuele tekortkomingen 

9.4.1. Indien bij het uitvoeren van onze Overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan de Klant haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

9.4.2. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst (uitgezonderd schade ten gevolge van een opzettelijke fout of van niet-nagekomen essentiële verbintenissen uit de overeenkomst, ten gevolge van de eigen zware fout of die van een aangestelde, de opzettelijke fout van een aangestelde en lichamelijke schade). In elk geval is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot wat haar aansprakelijkheidsverzekering dekt.


9.5. Problemen website

9.5.1. De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de Website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. 

De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Website en de online Diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

9.5.2. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 


Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrecht 

10.1. Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant  dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en online teaching platform,  producten eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

10.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de Diensten en Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de Overeenkomst. 

10.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik. 

10.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 


Artikel 12 – Gegevensverwerking 

12.1. Door het aanvaarden van een Aanbod,  verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van de Dienstverlener. Deze Algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze privacy policy, die toegankelijk is op de Website.  


Artikel 13 – Geheimhouding 

13.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

-       het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen 

-     het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,

-       het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege,

-       partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. 

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de Overeenkomst en erna. 


13.2. 
Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze Overeenkomst geldt als een ernstige fout. 

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.


13.3. 
De Klant erkent dat de Dienstverlener bepaalde info kan delen op haar sociale media kanalen. De Klant dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer hij/zij wenst dat de Dienstverlener bepaalde informatie niet openbaar maakt.


Artikel 14 - Herroepingsrecht


14.1. Algemeen

14.1.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument een bestelling online zouden plaatsen.  


14.2. Uitzonderingen: 

14.2.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor de online cursussen en e-books. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is immers niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

14.2.2. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor volledig uitgevoerde Diensten, noch voor de uitgevoerde Dienst(fas)en die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Klant of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon (zoals bv. bij workshops op maat).

14.2.3. Het herroepingsrecht zal derhalve enkel gelden voor de Diensten die de Dienstverlener aanbiedt die niet bestaan uit online cursussen of e-books, en waarvoor nog geen werk is uitgevoerd dat persoonlijk aangepast is aan de individuele Klant (bv.: eventuele nog-niet- geleverde digitale cursussen of delen hiervan, of papieren werkboek).


14.3. Uitoefening van het herroepingsrecht

14.3.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring, telefonisch of per  e-mail, op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

14.3.2. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen.

14.3.4. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 


Artikel 15 – Slotbepalingen

15.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene voorwaarden of de Overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

15.2. Wanneer een bepaling uit deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

15.3.  Deze Algemene voorwaarden alsook alle overeenkomsten van de Dienstverlener worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. de facturen van de Dienstverlener behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.   


Laatste update: 21/06/2022

 

Gemaakt met